ระบบโซล่าฟาร์ม (SOLAR FARM SYSTEM)

ระบบโซล่าฟาร์ม (SOLAR FARM SYSTEM)

หรือเรียกว่า โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ (PV) ที่ออกแบบมาสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจำนวนมากๆ ระดับเมกะวัตต์ MW อุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดที่ใช้ไม่มีวันหมดและเป็นการผลิตที่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และเป็นพลังงานทางเลือกที่ใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลอย่างน้ำมันก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินซึ่งนับวันจะหมดไป

ที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ในเขตศูนย์เส้นสูตร ทำให้มีช่วงเวลาในการรับแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปีอย่างมากมาย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับแสงอาทิตย์เฉลี่ยวันละประมาณ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าประเทศทางแถบยุโรปที่มีค่าเฉลี่ยเพียงวันละ 3-4 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อตารางเมตร จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสำหรับธุรกิจโซล่าฟาร์มเป็นอย่างมาก โดยระบบโซล่าฟาร์มมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ต่างกันไป ดังนี้

ข้อเสียของโซล่าฟาร์ม
 • 1. แย่งพื้นที่ทำการเกษตร ผลิตไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์จะใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า5ไร่
 • 2. อุปกรณ์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอินเวอร์เตอร์ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เราผลิตเองไม่ได้
 • 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพราะผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับจากค่าแอดเดอร์หรือ ฟีดอินทารีฟนั้น รัฐจะไปเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายในรูปค่าเอฟที
 • 4. ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ยังไม่มีระบบแบตเตอรี่กักเก็บ จึงผลิตแล้วต้องใช้ ในช่วงเวลากลางวันที่มีแดด ดังนั้น คนที่ไปลงทุนในต่างจังหวัด ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย กำลังผลิตส่วนที่เหลือจะส่งเข้าระบบสายส่ง เดินทางมาให้กับฝั่งที่มีความต้องการใช้ ถ้าเดินทางไกลมาก ไฟฟ้าก็จะสูญเสียระหว่างทางจึงควรต้องกำหนดโซนนิ่ง เพื่อให้อยู่ใกล้กับพื้นที่มีความความต้องการใช้ไฟฟ้า
 • 5. ถึงแม้จะมีการส่งเสริมไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ แค่ไฟฟ้าที่พึ่งพาได้ กฟผ.คิดเป็นประมาณ20% เท่านั้น ดังนั้น กฟผ.ยังต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน อีก 80% ของกำลังผลิต มาแบ็คอัพให้ (ถ้ารัฐตั้งเป้าให้มีแสงอาทิตย์2,000เมกะวัตต์กฟผ.ต้องสร้างโรงไฟฟ้าแบ็คอัพให้อีก 1,600เกมะวัตต์ ถือเป็นการลงทุนที่ซ้ำซ้อน)
ข้อดีของโซล่าฟาร์ม
 • พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประเทศไทย คือไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ราคาค่าแผงโซล่าเซลล์ถูกลงเรื่อย ๆ จึงควรจะมีไว้เป็นพลังงานทดแทน
October 01, 2021 / by admin

โซล่าลอยน้ำ Floating solar หรือ FPV (Floating photovoltaic)

โซล่าลอยน้ำ Floating solar

หมายถึงงแผงโซล่าเซลล์บนโครงสร้างที่ลอยอยู่ในน้ำโดยทั่วไปเป็นอ่างเทียมหรือทะเลสาบเทคโนโลยีนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

ข้อดีของ Floating solar
 • 1. ไม่ต้องใช้ที่ดิน ต้นทุนเมื่อเทียบกับการวางบนที่ดินนั้นใกล้เคียงกันและไม่ต้องสูญเสียที่ดินโดยเปล่าประโยชน์
 • 2. การติดตั้งและการรื้อถอน โรงงาน PV แบบลอยมีขนาดกะทัดรัดกว่าแบบที่ใช้ที่ดินการและการจัดการจะง่ายกว่าและการก่อสร้างและการรื้อถอนสามารถทำได้ง่าย ไม่มีโครงสร้างคงที่เช่นฐานรากแบบที่ใช้ที่ดิน
 • 3. คุณภาพของน้ำจะดีขึ้น ลดการระเหยได้ถึง 80% เพราะแผงโซล่าเซลล์ปกคลุมไว้
 • 4. โครงสร้างแบบลอยตัวทำให้กลไกระบายความร้อนทำงานดีขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ ได้ถึง8 - 10 %
 • 5. สามารถปรับแผงโซล่าเซลล์เพื่อรับแสงอาทิตย์ได้ง่าย
 • 6. มีประสิทธิภาพมากกว่าการติดตั้งแบบอื่น
October 01, 2021 / by admin

ระบบโซล่าเซลล์ตามตะวัน Solar Tracking

ระบบโซล่าเซลล์ตามตะวัน Solar Tracking

คือ ระบบที่ปรับมุมของแผงตามแสงอาทิตย์ ซึ่งทำให้การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ได้สูงกว่า การติดตั้งแผงแบบปกติ การปรับมุมหลักๆ จะมี 2 แบบ ได้แก่

 • - แบบแกนเดียว (Single axis ) จะปรับมุมองศาในแต่ละวัน จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก
 • - แบบสองแกน (Dual axis ) จะปรับมุมองศาในแต่ละวัน จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกและทิศเหนือ ทิศใต้ เนื่องจากในแต่ละฤดู หรือแต่ละภูมิภาค แกนโลกจะเอียงแล้วมุมทิศเหนือใต้ไม่เท่ากัน
October 01, 2021 / by admin

Dealers Workshops