ระบบติดตั้ง On-Grid Solar System

ระบบติดตั้ง On-Grid Solar System

เป็นระบบติดตั้งที่คอยช่วยลดค่าไฟฟ้าของที่อยู่อาศัย หลักการสำคัญของระบบนี้คือ จะมีแหล่งจ่ายไฟ 2 แหล่ง ได้แก่ ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และไฟฟ้าจากการไฟฟ้า โดยการผลิตเพื่อนำไปใช้งานนั้น ถ้าหากไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทางระบบจะนำไฟจากการไฟฟ้ามาจ่ายเพิ่ม จากข้อมูลดังกล่าว ระบบออนกริดจะสามารถช่วยให้ลดค่าไฟฟ้าได้

ในการออกแบบระบบออนกริดนั้น จะออกแบบตามการใช้งานของผู้ใช้ไฟฟ้า โดยวิเคราะห์จากบิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้ารายเดือน เพื่อนำมาออกแบบเป็นระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้งาน

สถานที่ที่เหมาะสมแก่การติดตั้งระบบออนกริด เช่น สถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงสถานประกอบการ/สำนักงานโรงงานที่ใช้กำลังเครื่องจักรในการผลิต

ข้อจำกัดของระบบออนกริด คือ สามารถใช้งานได้เฉพาะช่วงเวลาที่มีแสงแดด ไม่สามารถใช้งานในเวลากลางคืนได้ โดยจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเท่านั้น และข้อจำกัดอีกอย่างคือ เมื่อเกิดไฟดับระบบหยุดการทำงานทันที เนื่องจากเพื่อป้องกันการย้อนกลับของกระแสไฟฟ้า ไปสู่การไฟฟ้าเพื่อเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน

October 01, 2021 / by admin

ระบบติดตั้ง Off grid /Stand Alone

ระบบติดตั้ง Off grid /Stand Alone

การติดตั้งระบบออฟกริด หรือ Stand Alone เป็นระบบที่เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน หรือเพื่อต้องการสำรองไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ใช้ในเวลาที่ต้องการได้ ในการสำรองไฟฟ้านั้นจะใช้แบตเตอรี่ เพื่อสำรองไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์

ในการออกแบบระบบออฟกริดนั้น จะออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยวิเคราะห์จากกำลังไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนเครื่องไฟฟ้า และชั่วโมงการใช้งาน เพื่อนำมาออกแบบระบบออฟกริดให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

หลักการทำงานหลักๆ ของระบบออฟกริดนั้น จะไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์นั้น จะถูกเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อนำไปจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเปิดใช้งาน

การติดตั้งระบบออฟกริดนั้นสามารถติดตั้งแล้วพร้อมใช้งานได้ทันที แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดจากระบบออฟกริดนั้นจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูง เมื่อเทียบกับระบบออนกริด เพราะในระบบจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ ซึ่งราคาของแบตเตอรี่ตามท้องตลาดยังมีราคาที่สูงอยู่ จึงทำให้ระบบออฟกริดเหมาะสม และจำเป็นกับสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงได้

October 01, 2021 / by admin

ระบบติดตั้ง Hybrid

รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบ Hybrid

ระบบนี้คือการนำเอาระบบออฟกริดและระบบออนกริดเข้ามารวมกัน ระบบไฮบริดนี้มีความเสถียรมาก เนื่องจากเสมือนมีแหล่งจ่ายไฟ 3 แหล่ง (โซล่าเซลล์ + แบตเตอรี่ + ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า) คอยช่วยกันจ่ายไฟ โดยระบบไฮบริดสามารถช่วยลดภาระทางไฟฟ้าได้อีกด้วย

หลักการทำงานของระบบไฮบริด คือ จะนำไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์มาใช้งาน เมื่อไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้น มากกว่าการใช้งานนั้น ไฟฟ้าในส่วนที่เกินนั้นจะถูกเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อสำรองไฟฟ้าและนำไปใช้ต่อไป เช่น เวลาเกิดการไฟดับ เป็นต้น

October 01, 2021 / by admin

Dealers Workshops